މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަގު ހުށަހަޅާ ގަޑި ބަދަލުވުން

ވިލިމާލޭ މަސްމާރުކޭޓް ޢިމާރާތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން 15 ޖުލައި 2021 ގައި ކުރެވުނު ނަންބަރު:       (IUL)425-A2/1/2021/121 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އަގު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގަޑިއަކީ 30 އޮގަސްޓް 2021 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 ކަމުގައި ހަމަޖައްސައި މިކަންއަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ. 

03 އޮގަސްޓް 2021
ހޯދާ