މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މައުލޫމާތު ސެޝަންގެ ގަޑި ބަދަލުވުން

ވިލިމާލޭގައި ބަގީގެ ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން 15 ޖުލައި 2021 ގައި ކުރެވުނު ނަންބަރު:       (IUL)425-A2/1/2021/120 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަކީ 11 އޮގަސްޓް 2021 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 ކަމުގައި ހަމަޖައްސައި މިކަންއަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ. 

03 އޮގަސްޓް 2021
ހޯދާ