ވ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

ޑްރައިވަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

 

       މި ހޮސްޕިޓަލްގެ ނަންބަރު : (7/7/2021)   (IUL)VAH/VAH/2021/10 އިއުލާނާއި ގުޅިގެން  ކުރިމަތިލީ      

ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް  މި އިއުލާނާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ. މި ނަތީޖާ ޝީޓް އާއި މެދު ޝަކުވާއެއް

އޮތްނަމަ 2 އޮގަސްޓު 2021 ން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  އެ ޝަކުވާއެއް މި ހޮސްޕިޓަލަށް

[email protected] ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް އީ މެއިލް ކުރާނީ

02 އޮގަސްޓް  2021

 

 

02 އޮގަސްޓް 2021
ހޯދާ