ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފުލޫ ކުލުނިކް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހޯދުމަށް

ފުލޫ ކުލުނިކް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހޯދުމަށް

                  މިހޮސްޕިޓަލުން ހިންގާ ފުލޫ ކުލިނިކްގެ ޙިދުމަތް ދިނުމަށް ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

                  ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 10 އޯގަސްޓް 2021 ވާ އަންގަރާ ދުވަހުގެ 11:00 ށް

ހއ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރުމަށްފަހު 11 އޯގަސްޓް 2021 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 

11:00 ށް މިހޮސްޕިޓަލްގެ ކޮންފަރެސް ހޯލަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބް ހުށައެޅުވުން އެދެމެވެ.

                  އަދި ދަންނަވަމެވެ. މައުލޫމާތު ސާފްކުރައްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށައަޅާ އަންދާސީ 

ހިސާބާއި،ގަޑިޖެހިގެން ހުށައަޅާ އަންދާސީ ހިސާބް ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

02 އޮގަސްޓް 2021
ހޯދާ