ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕީ އެސް އެމް އަށް ބޭނުންވާ އޭސީ ސަޕްލައިކުރުން

އިޢުލާން ނަންބަރ

(IUL) PSM-FP/ PSM/2021/142

ޕްރޮކިއުމަންޓް ރިފަރެންސް ނަންބަރ

(PROC-76-21) PSM-GA /2021/ 11

 

 

އިޢުލާން

  • ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު

                    މިކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ އޭސީ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަމްބަރު IUL PSM-FP/PSM/2021/124 އިޢުލާންގެ ލޮޓް ނަމްބަރު 2 ގައި ހިމެނޭ އޭސީތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލްހުށަހެޅި ފަރާތުން ރިކުއެއާމަންޓާއި އެއްގޮތަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ އެ ލޮޓް ބާތިލްކޮށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

  • 1 އޭސީ ޑަކްޓްޓައިޕް 160,000 (އެއްލައްކަ ފަސްދޮޅަސްހާސް) ބީޓީޔޫ އިންވާޓަރ
  •  2 ސްޓޭންޑް އޭސީ 48,000 (ސާޅީސް އަށްހާސް) ބީޓީޔޫ އިންވާޓަރ
  •  5 ސީލިންގް ޓައިޕް އޭސީ 36,000 (ތިރީސް ހަހާސް) ބީޓީޔޫ އިންވާޓަރ

               ވީމާ، މަތީގައިދެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއެއްގޮތަށް މިއޭސީތައް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވާ ފަރާތްތަކުން 15 އޯގަސްޓް 2021 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ޕީއެސްއެމްގެ ހެޑްއޮފީސް (ރޭޑިއޯ ބިލްޑިންގ) އަށް ވަޑައިގެން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

               ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް މިއިޢުލާނާއެކު ގެޒެޓްކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

                 23 ޛުލްޙިއްޖާ 1442

                 02 އޯގަސްޓް 2021

02 އޮގަސްޓް 2021
ހޯދާ