ޣާޒީ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

މަޤާމުގެ ނަން: ޓީޗަރ، ސެން ޓީޗަރ

އަސާސީ މުސާރަ: 7070 -10640 ރުފިޔާ

އިޢުލާނު ނަންބަރު: (ILU)GZS/2021/49 

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު: 15 ޖުލައި  2021،    ގަޑި: 14:00

 

 

 

 

ކޯޑް ނަންބަރު

 

 

 

 

އުމުރު

ޝަރުތު ހަމަވޭ

ޝަރުތު ހަމަނުވޭ

1

GZS/TEACHER/ 2021/31

29

 

2

GZS/TEACHER/ 2021/32

24

 

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ ([email protected]) ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ އިދާރާގެ ( 3350608) އަށެވެ.

02 އޮގަސްޓް 2021
ހޯދާ