ދިއްގަރު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އޭ ބްލޮކް ޢިމާރާތުގެ ފުރާޅުން ނެގި ބާޓިނުތައް ނީލަންކިޔުން

މިސުކޫލުގެ އޭ ބްލޮކް ޢިމާރާތުގެ ފުރާޅުން ބާވެގެން ނެގި ޓިނުގެ ތެރެއިން 286 ގަނޑު އާދައިގެ ދަގަނޑު ޓިނު (9 ފޫޓު ދިގު) ނީލަންކިޔުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިމިނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 2021 އޮގަސްޓް 9 ވާ ހޯމަދުވަހުގެ ހަވީރު 04:30 އަށް ސްކޫލަށް ވަޑައިގެންދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެ ތަކެތި ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުން ނީލަން އޮންނަ ދުވަހާއި ޖެހިގެން އަންނަ ފުރަތަމަ ރަސްމީ ދުވަހު ފައިސާ ދައްކަވައި ނިންމަވަންވާނެއެވެ. އަދި ނީލަން ނިމޭތާ ގިނަވެގެން 6 ގަޑިއިރުތެރޭ ތަކެތި ގެންގޮސް ބިން ސާފުކުރައްވަންވާނެއެވެ.

މިހެންވެ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

02 އޮގަސްޓް 2021
ހޯދާ