ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމްގެ 05 ވަނަ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމާއި ގުޅޭ

a

                        &

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފ. ފީއަލީ،

              ދިވެހިރާއްޖެ.   

                                       ނަންބަރ: (IUL)370-ESMS SC/370/2021/11

 

އިއުލާން

 

 

ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމްގެ 05 ވަނަ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމާއި ގުޅޭ

 

                ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ މުޖްތަމަޢެއް ބިނާކުރުމަށްޓަކައި ފ.ފީއަލިގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމްގެ  4 ވަނަ ޕްރޮގްރާމްވަނީ 2021 މާރޗް 23 ވަނަ ދުވަހު ނިންމާލެވިފައެވެ. އަދި އޭގެ ފަސްވަނަ ޕްރޮގްރާމެއް 2021 އޮގަސްޓް 10 ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 2021 އޮގަސްޓް 09 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން މިއިދާރާގައި ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

     އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް މިއިދާރާގެ ނަންބަރު 7549958 / 9884963 އަށް ގުޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 

1442 L 23

02 އޮގަސްޓް 2021

                                               

 

 

  

                                                              މުޙައްމަދު ޖަލީލު

                                                        ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް

02 އޮގަސްޓް 2021
ހޯދާ