އިސްދޫ ކަލައިދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓީޗަރ، ޖެނެރަލް ސައިންސް މަގާމުގެ A2 ޝީޓް

ޓީޗަރ، ޖެނެރަލް ސައިންސް މަގާމުގެ A2 ޝީޓް

27  ޖޫން 2021 ގައި މިސްކޫލުން ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު  GS-187/IUL/2021/05 އާއި ގުޅިގެން ޓީޗަރ، ޖެނެރަލް ސައިން މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ. މި A2 ޝީޓް އާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ[email protected] އަށެވެ.

02 އޮގަސްޓް 2021
ހޯދާ