މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަން ކިޔުމާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން

 

ނީލަން ކިޔުމާއި ގުޅޭ

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ނީލަން ކިޔުން 06 އޮގަސްޓް 2021 ވާ ހުކުރުދުވަހު މެންދުރުފަހު 2:30 ގައި ރ.މާކުރަތު ބައު އިންޖީނުގޭގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

މިހެންކަމުން މިނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން ނީލަން ފެށޭ ގަޑިއަށް ރ. މާކުރަތު ބައު އިންޖީނުގެއަށް ޙާޟިރުވެ ދެއްވުން އެދި ދަންނަވަމެވެ. އަދި މި ނީލަމުން ނަންގަވާ ތަކެއްޗަށް ރަސްމީ 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކަން ވާނެއެވެ. ފައިސާ ދައްކާ ނުގެންގޮސް ހުންނަ ތަކެތި، އަލުން ނީލަމުގައި ވިއްކާލެވޭނެއެވެ.

 މިހެންވެ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ. 

22 ޛުލްޙިއްޖާ 1442

01 އޮގަސްޓް 2021
ހޯދާ