ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް ޢާއްމު ކުރުމަށް

މި އިޢުލާންވަނީ 20 ސެޕްޓެންބަރު 2021 0918 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ

 

މި އިދާރާގެ އިއުލާން ނަންބަރު

 ސްކޫލް ޓީޗަރ  ( ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރ )DS/IU/HR/2021/16   

ވަގުތީ ޓީޗަރ  ( ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރ )DS/IU/HR/2021/17   

ސްކޫލް ޓީޗަރ  ( އަރަބި ޓީޗަރ )DS/IU/HR/2021/18   

އިޢުލާނާގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އިޢުލާނާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ. ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ ނަތީޖާ ޝީޓް އާއިމެދު ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ 01 އޮގަސްޓު  2021ން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅެމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ

[email protected]

 

01 އޮގަސްޓް 2021
ހޯދާ