ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް

މަސައްކަތު  ޢިއުލާނާ ގުޅޭ އޭ2 ފޯމް އާންމުކުރުން

މި ސްކޫލްގެ މަސައްކަތު މުވައްޒަފެއްގެ މަގާމަށް އެދި ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް ( އޭ 2 ފޯމް ) މި އިޢުލާނާއި އެކު އާންމުކުރަމެވެ.

އިންޓަރވިއުއަށް ދުރުވި ފަރާތްތަކަށް މި ޝީޓްގައިވާ އެ އެޕްލިކަންޓްގެ ކޯޑުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވިފައިވާތީއާއި އެކު ، އާންމުކުރެވުނު އޭ2 ފޯމްގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ޝަކުވާ އެއް ވާނަމަ އެ ކޯޑުގެ ވެރިފަރާތުން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދި އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރަމެވެ.

 

ޝަކުވާ މެއިލްކުރައްވާނީ :  [email protected]

01 އޮގަސްޓް 2021
ހޯދާ