މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަފަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން

ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމާ ގުޅޭ،

  ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 110  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  ކައުންސިލްތަކަށް ލާޒިމުކުރާ ޖުލައި މަހުގެ ބައްދަލުވުން 2021 އޮގަސްޓް 4 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 9:00ގައި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި އޮންނާނެއެވެ.

ވީމާ މި ބައްދަލުވުމަށް އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ.

އެޖެންޑާ

  • ވޭތުވެދިޔަ 6 މަސް ދުވަހުގެ ރިޕޯޓް އިއްވުން
  • 2021 ވަނަ އަހަރު ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކާއި ކުރިއަށް ރާވާފައިވާ ކަންތައްތައް ހިއްސާކުރުން

 

22 ޛުލްޙިއްޖާ 1442ހ.

1 އޮގަސްޓް 2021މ.

 

ޢަލީ ޝަމީމް މުޙައްމަދު

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

01 އޮގަސްޓް 2021
ހޯދާ