ދިއްފުށީ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
GS-144/2021/IUL/10 ޢިއުލާނާ ގުޅޭ ސްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޓީޗަރގެ އޭ2 ފޯމް އާންމުކުރުން ‏

GS-144/2021/IUL/10 ޢިއުލާނާ ގުޅޭ ސްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޓީޗަރގެ އޭ2 ފޯމް އާންމުކުރުން ‏

މި އިދާރާގެ ސްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޓީޗަރ، ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރ، ދިވެހި ޓިޗަރ އަދި ކުރިއޭޓިވް އާރޓް ޓީޗަރ ގެ މަގާމުތަކަށް އެދި ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް ( އޭ 2 ފޯމް ) މި އިޢުލާނާއި އެކު އާންމުކުރަމެވެ.

އިންޓަރވިއުއަށް ދުރުވި ފަރާތްތަކަށް މި ޝީޓްގައިވާ އެ އެޕްލިކަންޓްގެ ކޯޑުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވިފައިވާތީއާއި އެކު ، އާންމުކުރެވުނު އޭ2 ފޯމްގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ޝަކުވާ އެއް ވާނަމަ އެ ކޯޑުގެ ވެރިފަރާތުން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދި އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރަމެވެ.

 

ޝަކުވާ މެއިލްކުރައްވާނީ : [email protected]

 
1 އޮގަސްޓް 2021
01 އޮގަސްޓް 2021
ހޯދާ