މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢަރަބި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ އޭޓޫ ޝީޓް ޢާއްމު ކުރުމަށް

މި އިދާރާގެ ނަންބަރު: (IUL)MUH-01/1/2021/64 (07 ޖުލައި 2021) އިޢުލާނާގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް މި އިޢުލާނާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ. ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ A2 ފޯމުގެ ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ 01 އޮގަސްޓް 2021 ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅެމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ  [email protected] އަށެވެ.

31 ޖުލައި 2021
ހޯދާ