އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސައިޓް މިއުޒިއަމް ބިމާއި އެބިމުގެ ތިންފަރާތު މަގުތަކަށް އަރާ ރުއްގަހުގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުން

މީދޫ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނާ ދިމާލުން ބަހާއުއްދީންމަގާ އިންވެގެން ހުޅަނގަށް ސައިޓް މިއުޒިއަމް ހެދުމަށް ދޫކުރެވިފައި އޮތް 95000 އަކަފޫޓުގެ ބިމަށް އަރާގޮތަށް ހުރި ރުއްގަހުގައި މިއޮފީހުން ވަނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތުގެމަތިން ތަރުތީބު ނަންބަރު ޖަހާފައެވެ.

 

1 ން 181 އަށް ތަރުތީބު ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ 181 ދިވެހިރުއް

1 ން 67 އަށް ތަރުތީބު ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ 67 ފުނަގަސް

1 ން 2 އަށް ތަރުތީބު ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ 2 ބަނބުކެޔޮގަސް

 

            އަދި މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ބިމުގެ ތިންފަރާތުން 30 ފޫޓު ފުޅާމިނަށް އިންވާ މަގުތަކަށް އަރާ ރުއްގަހުގައި ވެސް ތިރީގައި މިވާ ގޮތުގެމަތިން މިއޮފީހުން ތަރުތީބު ނަންބަރު ޖަހާފައި ވާނެއެވެ.

 

201 ން 215 އަށް ތަރުތީބު ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ 15 ދިވެހިރުއް

301 ން 310 އަށް ތަރުތީބު ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ 10 ދިވެހިރުއް

401 ން 411 އަށް ތަރުތީބު ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ 11 ދިވެހިރުއް

201 ން 206 އަށް ތަރުތީބު ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ 6 ފުނަގަސް

301 ން 313 އަށް ތަރުތީބު ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ 13 ފުނަގަސް

401 ން 411 އަށް ތަރުތީބު ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ 11 ފުނަގަސް

 

            ވީމާ، މިރުއްގަހުގެ ވެރިފަރާތެއް ވާނަމަ ރުއްގަހުގައި ޖަހާފައިވާ ތަރުތީބު ނަންބަރު ބަޔާންކޮށް، އެތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ސާބިތު ކުރެވޭފަދަ ލިޔުމެއް ނުވަތަ 2 ހެކީންގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ގޮތަށް އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީއަކާއެކު 1 އޮގަސްޓު 2021 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު 14:00 ގެ ކުރިން ސިޓީއަކުން މިއޮފީހަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

            1 ޛުލްޙިއްޖާ 1442

11 ޖުލައި 2021
ހޯދާ