މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ނަންބަރ (IUL)438-ENV438//2021/195 ގެ 1 ވަނަ އެޑެންޑަމް

 

އިއުލާން ނަންބަރު

(IUL)438-ENV/2021/195

އިއުލާނުގެ ތާރީޚް

7 ޖުލައި 2021

ބީލަމުގެ ނަން

އެންދެރި މަޝްރޫޢަށް ބޭނުންވާ 02 ކޮމްޕިޔުޓަރު ސިސްޓަމާއި މަލްޓިފަންކްޝަނަލް – ކަލަރ ޕްރިންޓަރު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް

 

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އިއުލާނާއެކު އޭޓޭޗްކުރެވިފައިވާ މައުލޫމާތު ކަރުދާހަށް ތިރީގައިވާ ބަދަލުތައް ވަނީ ގެނެވިފައެވެ.

ބަދަލު ގެނެވުނު ބައި

ގެނެވުނު ބަދަލު

އިއުލާންގައިވާ "ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ދުވަހާއި ގަޑި"

2021 އޯގަސްޓު 08 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ކުރިން

އިއުލާންގައިވާ "ބީލަން ތައް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަހާއި ގަޑި"

2021 އޯގަސްޓު 08 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00

މައުލޫމާތު ޝީޓްގެ D ގެ 2 ވަނަ ނަންބަރު

އިއުލާނާއި އެކުގައި އެޓޭޗްކޮށްފައިވާ ޓާރމްސް އޮފް ރެފަރެންސްގެ ޞަފްހާ ނަންބަރު 2 އަދި 3 ގައިވާ މަލްޓި-ފަންކްޝަނަލް ކަލަރ ޕްރިންޓަރ ގެ ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަން އަށް ވަނީ ބަދަލުގެނެވިފައެވެ.

މައުލޫމާތު ޝީޓްގެ E

އިއުލާނާއި އެކުގައި އެޓޭޗްކޮށްފައިވާ ޓާރމްސް އޮފް ރެފަރެންސްގެ ޞަފްހާ ނަންބަރު 4 ގައި ބީލަމާއެކު ކޮންމެހެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ލިސްޓަށް ވަނީ ލިޔުމެއް އިތުރުކޮށްފައެވެ.

މައުލޫމާތު ޝީޓްގެ  F

އިއުލާނާއި އެކުގައި އެޓޭޗްކޮށްފައިވާ ޓާރމްސް އޮފް ރެފަރެންސްގެ E ގެ ދަށުން ޞަފްހާ ނަންބަރު 6 ގައި ވަނީ ނޯޓެއް ހިމަނާފައެވެ.

 

މިހެންކަމުން، މި ވާހަކަ  މައުލޫމާތަށް ޓަކާ ދެންނެވީމެވެ. އިސްލާހުކޮށްފައިވާ ޓާރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް މި އިއުލާނާއެކު އެޓޭޗްކޮށްފައިވާނެއެވެ.

22 ޖުލައި 2021
ހޯދާ