ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިސްކަންދަރުކޮށި-1 ގެ ބަދިގެ މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން - ބިޑްހުށަހަޅާ ތާރީހް ބަދަލުވުން

ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު

PC-171/2021/W-L116

 

.އިޢުލާން

 

                 ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނަމްބަރު 2021/20 (13 ޖުލައި 2021) އިއުލާނުން، 2021 ޖުލައި 28 އަދި 29 ދެ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކެއް ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމާއި ގުޅިގެން، އިސްކަންދަރުކޮށި-1 ގެ ބަދިގެ މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކޮށްފައިވާ މި މުއައްސަސާގެ ނަންބަރު 171I2(b)/IUL/2021/268 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވި ތާރީޚަށް ވަނީ ބަދަލު ގެނެވިފައެވެ. އެގޮތުން މި މުއައްސަސާގެ ނަންބަރު 171I2(b)/IUL/2021/268 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅުން މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚަކީ 2021 އޮގަސްޓް 1 ވަނަ ދުވަހުގެ  11:00 ގައި ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ހާޟިރުވާނީ އަމީނީމަގު، އިސްކަންދަރުކޮށި 1 އަށެެވެ.

                 ވީމާ މިކަން އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި އަންގައި އިޢުލާންކުރަމެވެ.

  • ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް
  • މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
  • އަމީނީމަގު ، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ފޯން: 9790052
  • އީ-މެއިލް: [email protected]
  • ކޮޕީ: [email protected]
15 ޖުލައި 2021
ހޯދާ