މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ސްކޫލުން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މި ސްކޫލްގައި ސެކިޔުރިޓީ ޕޯސްޓެއް ހަދަން ބޭނުންވެއްޖެ.

`

 

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް

 

     މާލެ،

   ދިވެހިރާއްޖެ.

                                          

 

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 

    މި ސްކޫލުން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މި ސްކޫލްގައި ސެކިޔުރިޓީ ޕޯސްޓެއް ހަދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

  • މި މަސައްކަތްތަކަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުން އޮންނާނީ 2021 އޮގަސްޓް 2  ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގައެވެ.

 

  • ބީލަން ހުށައެޅުމާއި ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2021 އޮގަސްޓް 8 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގައެވެ.

 

 

 

 

  • މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

 

ފޯން:332-4691

އީ-މެއިލް: [email protected]

ކޮޕީ އީ-މެއިލް: [email protected]

 

 

15 ޖުލައި 2021
ހޯދާ