ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަން ކިއުން

                                         

ނޭޝަނަލްއިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

       މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.  

 

އިޢުލާން ނަންބަރު(IUL)451-FP/01/2021/10:

 

 

ނީލަމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު

            

 

 މިއިދާރާގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ހުރި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ނީލަންކިޔަން ބޭނުންވެއެވެ. ނީލަންކިޔުން އޮންނާނީ 10 އޯގަސްޓް 2021 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު މެންދުރުފަހު 13:00 ގައި ގާޒީ ބިލިޑިންގ 02 ވަނަ ފަންގިފިލާގައިއެވެ. ނީލަންކިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަކެތީގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ކޯޑް

މުދާ

ރޭޓް

އަދަދު

ނީލަންކިޔަން ފެށޭނެ އަގު

ނީލަމުގެ އަގަށް އިތުރުކުރެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ އަގު

NIE001

އޮފީސް ގޮޑި އެގަޒެޓިވް

20.00ރ

01

30.00ރ

1.00ރ

NIE002

އޮފީސް ގޮޑި ޓައިޕިސްޓް

20.00ރ

01

30.00ރ

2.00ރ

NIE003

އޮފީސް ގޮޑި އެގަޒެޓިވް

20.00ރ

01

30.00ރ

2.00ރ

NIE004

އޮފީސް ގޮޑި ހައިބެކް

20.00ރ

01

30.00ރ

2.00ރ

NIE005

އޮފީސް ގޮޑި ޓައިޕިސްޓް

15.00ރ

01

20.00ރ

1.00ރ

NIE006

އޮފީސް ގޮޑި އެގަޒެޓިވް

20.00ރ

01

30.00ރ

1.00ރ

NIE007

އޮފީސް ގޮޑި ލޯބެކް

10.00ރ

01

30.00ރ

2.00ރ

NIE008

އޮފީސް ގޮޑި ހައިބެކް

15.00ރ

01

30.00ރ

1.00ރ

NIE009

އޮފީސް ގޮޑި ޓައިޕިސްޓް

10.00ރ

01

20.00ރ

2.00ރ

NIE010

އޮފީސް ގޮޑި އެގަޒެޓިވް

15.00ރ

01

30.00ރ

02.00ރ

NIE011

އޮފީސް ގޮޑި ލޯބެކް

10.00ރ

01

20.00ރ

02.00ރ

NIE012

އޮފީސް ގޮޑި ޓައިޕިސްޓް

10.00ރ

01

20.00ރ

02.00ރ

NIE013

އޮފީސް ގޮޑި ޓައިޕިސްޓް

10.00ރ

01

20.00ރ

02.00ރ

NIE014

އޮފީސް ގޮޑި ޓައިޕިސްޓް

10.00ރ

01

20.00ރ

02.00ރ

NIE015

އޮފީސް ގޮޑި ލޯބެކް

10.00ރ

01

20.00ރ

02.00ރ

NIE016

އޮފީސް ގޮޑި ލޯބެކް

10.00ރ

01

20.00ރ

02.00ރ

NIE017

އޮފީސް ގޮޑި ލޯބެކް

10.00ރ

01

20.00ރ

02.00ރ

NIE018

އޮފީސް ގޮޑި އެގަޒެޓިވް

15.00ރ

01

25.00ރ

02.00ރ

NIE019

ގޮޑި އޮފިސް ސްޕަންޖް ދަގަޑު ( ކަޅު)

10.00ރ

01

15.00ރ

02.00ރ

NIE020

ގޮޑި އޮފިސް ސްޕަންޖް ދަގަޑު ( ކަޅު)

10.00ރ

01

1500.ރ

02.00ރ

NIE021

ޕްރިންޓަރ ބުރަދާ 1110

15.00ރ

01

20.00ރ

02.00ރ

NIE022

ޕްރިންޓަރ އެޗްޕީ ލޭޒަރޖެޓް 1280

15.00ރ

01

20.00ރ

02.00ރ

NIE023

ސްޕީކަރ   

05.00ރ

01

10.00ރ

02.00ރ

NIE024

ވޯރޓާ ޑިސްޕެންސަރ 1417ވޯރޓްގެ

50.00ރ

01

30.00ރ

01.00ރ

NIE025

ކަބަޑު 3ދޮރުގެ 17×42 ( ލަކުޑިކުލަ)

10.00ރ

01

15.00ރ

01.00ރ

NIE026

ހީރާސް ދަތި  ބޮޑު 040629

05.00ރ

01

05.00ރ

01.00ރ

NIE027

ޕައްޗަރ ބޮޑު

10.00ރ

01

05.00ރ

01.00ރ

 

ނީލަންކިޔުމުގެ އުސޫލު

1-    ނީލަން ކިޔާ ތަކެތި ބައިބަޔަށް (ލޮޓު) ބެހުމަށްފަހު، ކޮންމެ ލޮޓަކަށް ނީލަން ނަންބަރެއް ދެވިފައި ހުންނާނެއެވެ. އަދި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް، ނީލަން ނަންބަރު ފެންނާނެހެން، ކޮންމެ ލޮޓެއްގައި ހުންނާނެއެވެ.

2-    ނީލަމެއް ކުރިއަށް ގެންދާނީ މަދުވެގެން 3 ބައިވެރިންގެ ހާޒިރުގައެވެ. ނަމަވެސް ތިން ބައިވެރިން ހަމަ ނުވާނަމަ، ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާނުކޮށް، 2 ނުވަތަ 1 ބައިވެރިންގެ ހާޒިރުގައި، ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑީގައި ނީލަން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.

3-    ނީލަމުގައި ހުށަހަޅާ އަގުތައް، ނީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ހިނދުން ހިނދަށް އެންގޭނެއެވެ. ނީލަމުގެ ބައިވެރިޔަކު އަގެއް ހުށަހަޅައި، އެއަގަށްވުރެ މަތީއަގެއް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު 3 ފަހަރު ދިނުމުންވެސް، އިތުރު އަގެއް ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ އެހެން ފަރާތަކުން ހުށަނާޅައިފިނަމަ، އެ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ ނީލަން ކާމިޔާބު ކުރީކަމުގައި ނިންމޭނެއެވެ.

4-    ނީލަން ނިމުނުގޮތް، ނީލަމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައި އިޢުލާނުކޮށް، ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް، "ނީލަން ކާމިޔާބުކުރިކަން އަންގާ ލިޔުން" ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

5-    ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން، ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި އަގު، ނީލަން ނިމޭ ދުވަހުން ފެށިގެން، ސަރުކާރު ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި އިންސްޓިޓިޓުއަށް ދައްކައި ޚަލާޞްކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް މުދާ ހަވާލުކުރެވޭނީ ނީލަމުގެ އަގު ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ. ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް އެ މުދަލުގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުވާނީ ނީލަމުގެ އަގު ދައްކައި ޚަލާޞްކުރުމުންނެވެ. ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާޞްނުކޮށްފިނަމަ، އެ މުދަލެއް އަލުން ނީލަންކިޔުމަށް އިއުލާނުކުރެވޭނެއެވެ.

 

14 ޖުލައި 2021

14 ޖުލައި 2021
ހޯދާ