ޢަފީފުއްދީންސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
2021- 2022 ވަނައަހަރު ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖްގެ ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ސްޓޭޝަނަރީއާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ހޯދުން

އިޢުލާން

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

  • 2021-2022 ވަނައަހަރު މިސްކޫލުގެ ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖްގެ ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ސްޓޭޝަނަރީއާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.
  • ވީމާ މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ (ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2014/18 ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ) ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
  • މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން 2021  ޖުލައި  15 އިން އޮގަސްޓް  2  އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 9:00 އިން 14:00 އަށް ޢަފީފުއްދީން ސްކޫލުގައި ނަންނޯޓުކުރައްވާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
  • މި މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ2021  އޮގަސްޓް 2 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުވުން އެދެމެވެ.
  • މި މަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ  2021  އޮގަސްޓް 3 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި ޢަފީފުއްދީން ސްކޫލުގައެވެ.
  • ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ  2021  އޮގަސްޓް 5 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 ގައި ޢަފީފުއްދީންސްކޫލުގައެވެ.
  • ނޯޓް: ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެލެއްވޭނީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.
  • ޢަފީފުއްދީންސްކޫލު / ހދ. ކުޅުދުއްފުށި  
  • ފޯން: 6528046 ، 6528041
  • އީމެއިލް: [email protected]

 

14 ޖުލައި 2021
ހޯދާ