އދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ސްކޫލްގެ ބައެއްތަކެތި ނީލަންކިޔުމާއި ގުޅޭ

Ref. No. GS42 / 2021 /IUL/ 016

 

 

އިޢުލާން

 

 

މި މަދަރުސާގެ ބާވެފައިވާ ބައެއްތަކެތި ނީލަން ކިޔުން ފަސްކުރުމާއި ގުޅޭ

 

މި މަދަރުސާއިން ބާވެގެން ނަގާފައިވާ ބައެއްތަކެތި، ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށްޓަކާ ބޭއްވޭ ނީލަން 02 އޮގަސްޓް 2021 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11.00 ގައި މިސުކޫލް ހޯލްގައި އޮންނާނެއެވެ.

ވިމާ މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެ  ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 02 އޮގަސްޓް 2021  ވާ ހޯމަ ދުވަހު 11.00 އަށް މިސުކޫލަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ. 

 

 

04 ޒުލްހިއްޖަ 1442

14 ޖުލައި 2021

14 ޖުލައި 2021
ހޯދާ