ޣާޒީ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެން ޓީޗަރ - A2 ޝީޓް- ކޮންޓްރެކްޓް މަޤާމް

ސެން ޓީޗަރ -  A2 ޝީޓް-  ކޮންޓްރެކްޓް މަޤާމް


09  ޖޫން 2021 ގައި މިސްކޫލުން ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު  IUL)GZS/2021/34  ގެ A2 ޝީޓް އާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ ީ [email protected]  އަށެވެ.

13  ޖުލައި 2021

13 ޖުލައި 2021
ހޯދާ