މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޑްރައިވަރ (ވޭޖްއެމްޕޮލޮއިމަންޓް)

އިޢުލާނު

ޑްރައިވަރ  (ވޭޖްއެމްޕޮލޮއިމަންޓް)

މަޤާމް:

01

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

ވަގުތީ

މަޤާމުގެ ގިންތި:

ވޭޖް އެމްޕްލޮއިމަންޓް އުސޫލުން، 3 މަސްދުވަސް.

މަޤާމުގެ ބާވަތް:

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ.

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން:

މަސައްކަތްކުރާ ގަޑިޔަކަށް، 31.50 ރުފިޔާ

މުސާރަ:

5 ގަޑިއިރު ، ހަފުތާއަކު 7 ދުވަސް

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ގަޑީގެ ޢަދަދު:

ވޭން/ ޕިކަޕް ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް.

މަޤާމުގެ ޝަރުތު:

1. ކައުންސިލުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތީން، ވޭން އަދި ޕިކަޕުގެ ދަތުރުތައް ކުރުން.

2. ދުވާލަކު އެއްފަހަރު  ސާފުކުރުން އަދި މަހަކު އެއްފަހަރު ވެހިކަލް ދޮވުން.

3. ވެހިކަލްގައި ދަތުރުކުރާ މީހުންގެ ސަލާމާތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.

4. ވެހިކަލްގައި ކުރެވޭ ދަތުރުތަކުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން.

5. އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ކަންކަމަށް ސަމާލުވެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުން.

6. ވެހިކަލްގައި ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން.

7. ވެހިކަލްގައި ދިމާވާ އެކި މައްސަލަތައްދެނެގަނެ، ކަމާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތަށް ރިޕޯޓްކުރުން.

8. ވެހިކަލްގެ އަޑީތެޔޮ ބަދަލްކުރަން އޮންނަ މުއްދަތުގައި ބަދަލުކުރުން.

9. ވެހިކަލްއަށް ތެޔޮއެޅުމަށް އިދާރާއިން ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލުން ތެޔޮ އެޅުން.

10. މީގެ އިތުރުން ވަޒީފާޔާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ވެރިން އަންގާ މަސައްކަތްތައްކުރުން.

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، ވާޖިބުތައް.

1. ތަޢްލީމާއި ތަމްރީނު.

2. މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ.

3. މަސައްކަތުގެ ހުނަރު ދެނެގަތުމަށް ކުރެވޭ އިންޓަރވިޔު.

ވަޒީފާޔަށް އެއްމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް:

މި އިޢްލާނާއިގުޅިގެން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތައް އިންޓަރވިޔުކުރުން އޮންނާނީ  01 އޯގަސްޓް 2021 ން 5 އޯގަސްޓް 2021 އާއި ދެމެދު ދުވަހެއްގައެވެ. އިންޓަރވިޔު އޮންނާނެ ދުވަހާއި ގަޑި އެފަރާތަކަށް ދެންނެވޭނެއެވެ.                      

އިންޓަރވިޔު އޮންނާނެ ތަނާއި މުއްދަތު:

މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 01 އޯގަސްޓް 2021 ވަނަދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ފޯމް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މިކަމަށް އެދި ފުރަންޖެހޭ ފޯމް ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ރަސްމީ ގަޑީގައި ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.                                                   

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި ސުންގަޑި:

1. ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް.

2. ވަޒީފާޔަށް ކުރިމަތިލާފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ތަޢްލީމާއި ތަމްރީނު ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔުންތައް.

3. މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންވާ، މަސައްކަތްކުރި ފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް.

4. ވަޒީފާޔަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުއް ފެންނާނެހެން ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭފަދަ ސާފު ކޮޕީއެއް.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް.

މި އިޢްލާނާއިގުޅިގެން މަޢްލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅުއްވާނީ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 6560013 ނަމްބަރ ފޯނާއިއެވެ.                      

 

12 ޖުލައި 2021

12 ޖުލައި 2021
ހޯދާ