ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

އިޢުލާން

ތާރީޚް:

11 ޖުލައި 2021

ނަންބަރު:

(IUL)401-E/401/2021/275

01 ޛުލްޙިއްޖާ 1442

އިޢުލާނުގެ ވަނަ:

 

ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

 

ލ. ފޮނަދޫ އިން 07 ބިމެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް މި އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު (IUL)401-E/401/2021/265 (04 ޖުލައި 2021)އިޢުލާނުގައިވާ ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ދެވިފައިވާ ތާރީޚާއި ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި ހަމަވާ ތާރީޚަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކަކަށްވާތީ، ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވުމާއި ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚުތައް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް ބަދަލު ކުރެވިފައިވާކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އަދި ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ ފޯމް މި އިޢުލާނާއެކު ގެޒެޓް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި މި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް www.fonadhoo.gov.mv އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.

ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުން

  • ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވާ ފޯމް ބަލައިގަތުމާއި ބިޑު ޑޮކިއުމެންޓަށް ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  01 އޯގަސްޓް 2021 (އާދީއްތަ)ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 8:30 އިން މެންދުރު 12:00 އަށް ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށެވެ.

(މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށްފަހު ބޭންކު އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރާ ފަރާތްތައްވެސް ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްދެވޭނެއެވެ.) 

ބީލަން ހުށަހެޅުން / ބީލަން ހުޅުވުން

  • ބީލަން / ބިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭފޯމާއި ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 03 އޯގަސްޓް 2021 (އަންގާރަ) ދުވަހުގެ 13:30 އެވެ.

(ސުންގަޑި ހަމަވުމުން ލިބޭ ޕްރޮޕޯޒަލްތައް ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ. ޕްރޮޕޯޒަލް އާއެކު ހުށަހަޅާ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައެވެ. ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ސާފުކޮށް ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި އިޢުލާނު ނަންބަރާއި ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ބިމުގެ ނަންބަރު ސާފުކޮށް ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.)

 

  • ބީލަންތައް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 03 އޯގަސްޓް 2021 (އަންގާރ) ދުވަހުގެ 13:30 ގައި ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުން ބީލަން ހުޅުވުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ ކުރިމަތީގައެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

11 ޖުލައި 2021
ހޯދާ