މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
2021 ޖޫންމަހުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން

ޖޫން 2021 ގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން

 

ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދު 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ނެރުއްވާފައިވާ P/CIR/2020/50-13 ސަރކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، މިސްކޫލުން 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު މިސްކޫލުން ގަނެފައިވާ މުދާ އަދި ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތާ ގުޅޭ ތަފްސީލް މިއުލާނާއި އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

07 ޖުލައި 2021
ހޯދާ