މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

 

ހ.އޯކިޑު ބިލްޑިންގގެ 04 އަދި 05 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހިންގަމުންދާ މި އޮތޯރިޓީގެ ޑިޕާޓްމެންޓުތަކުގެ ކުނިކަހައި ފޮޅައި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން، އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން 20 ޖޫން 2021 ގައި ކުރި ނަންބަރު (IUL)220-AS/1/2021/49 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅައިފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް އަގު ބޮޑު ކަމަށް ފެންނާތީ ދެންނެވުނު އިޢުލާނު ބާތިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާނުކުރަމެވެ. ވީމާ މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ތާރީޚުތަކުގައި މި އޮތޯރިޓީގެ ދެ ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ވަގުތު

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

11 ޖުލައި 2021

އާދިއްތަ

11:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

15 ޖުލައި 2021

ބުރާސްފަތި

11:00

 

 

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން 04 ޖުލައި 2019 ގައި ނެރުނު ނަންބަރު  13-K/CIR/2019/2  މާލިއްޔަތު ސާރކިއުލަރގައި ވާގޮތުގެމަތިން މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި، ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ގިންތިތަކުން ގިންތިއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

 ޓެލެފޯން ނަންބަރު :3339513 / 3020478 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

06 ޖުލައި 2021
ހޯދާ