ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސްޖިދުއް ތައުބާ މަރާމާތު ކުރުން

މަސްޖިދުއް ތައުބާ މާރާމަތުކުރުން

              ހަނިމާދޫ މަސްޖިދުއް ތައުބާ މިސްކިތް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

              ވީމާ މިކައުންސިލުންދޭ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް މި މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 14 ޖުލައި 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވާ ފޯމް ފޮނުއްވައި ދިނުން އެދެމެވެ. ބީލާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ނުވާ ފަރާތްތަކަށާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ ފަހުން ރަޖިސްޓްރީވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

              އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ 01 އޮގަސްޓް 2021 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު 13:00 ގައި މި އިދާރާގެ ކޮންފަރެންސް ރޫމްގައެވެ.

05 ޖުލައި 2021
ހޯދާ