ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހަނިމާދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމްއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް

ހަނިމާދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމްއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް

           ހަނިމާދޫގައި ގާއިމްކުރާ އައުޓްޑޯރ ޖިމްއަށް ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމަންޓްސް މިއިދާރާއަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

            ވީމާ މި ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 14 ޖުލައި 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވާ ފޯމް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ. ރަޖިސްޓްރީ ނުވާ ފަރާތްތަކަށާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ ފަހުން ރަޖިސްޓްރީވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

       އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ 01 އޮގަސްޓް 2021 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު 10:00 ގައި މި އިދާރާގެ ކޮންފަރެންސް ރޫމްގައެވެ.

05 ޖުލައި 2021
ހޯދާ