މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލަރ މަޤާމުގެ އޭ2 ޝީޓް ޢާންމުކުރުން

މި އިދާރާގެ ނަންބަރު:(IUL)MUH-01/1/2021/54 (23 ޖޫން 2021) އިޢުލާނާގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް މި އިޢުލާނާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ. ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ A2 ފޯމު އަށް ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ 01 ޖުލައި 2021ން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅެމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.

01 ޖުލައި 2021
ހޯދާ