ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރޯޑު ވާދިނަސް ސެންޓަރުތަކަށް ހުއްދަދިނުން.

ރޯޑުވާދިނަސް ސެންޓަރުތަކަށް ހުއްދަދިނުން.

                2021 ޖޫން މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރޯޑުވާދިނަސް ސެންޓަރުތަކަށް އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތިން ރަށުކައުންސިލުތަކުން ހުއްދަ ދޫކުރާ ގޮތަށް، މޯލްޑީވްސް ޓްރާންސް ޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ.

                ވީމާ، ރޯޑުވާދިނަސް ހެއްދުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ބޭނުންވާ ގަރާޖުތަކުން އެކަމަށް ފުރިހަމަކުރާ ފޯމް މިއިދާރާއިން ނެންގެވުމަށްފަހު، ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކާއި، މިއިދާރާއާއި ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމަކާއި އެއްގޮތަށް، އެހުއްދަ ދޫކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމުގައި، ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.  

27 ޖޫން 2021
ހޯދާ