މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބިޒްނަސް އެގްޒެކެޓިވް، ރިސަރޗް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

 

މަޤާމް :

ބިޒްނަސް އެގްޒެކެޓިވް، ރިސަރޗް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ބޭނުންވާ އަދަދު:

1 ( އެކެއް )

މުސާރައާއި އެލަވަންސް:

 1. މުސާރަ: މަހަކު -/9,710 ރުފިޔާ (ނުވަހާސް ހަތްސަތޭކަ ދިހަ ރުފިޔާ)
 2. ސަރވިސް އެލަވަންސް: މަހަކު -/ 3,800ރުފިޔާ ( ތިންހާސް އަށްސަތޭކަ ރުފިޔާ)
 3. ޑެއިލީ އެލަވަންސް: ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދުވާލަކަށް -/60 ރުފިޔާ ( ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ )
 4. އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ: އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރާނަމަ، ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ

އޮފީސް :

މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް

ޑިވިޝަން/ސެކްޝަން/ޔުނިޓް :

ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިވިޜަން

ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި މަޤާމުގެ ޝަރުޠު:

 • ބިޒްނަސް މެނެޖްމަންޓް ނުވަތަ ކޮމާރސް ނުވަތަ އިކޮނޮމިކްސް ނުވަތަ ބިޒިނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާއަކުން މާރސްޓަރސް ޑިގްރީ ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު މަސައްކަތު ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވުން ނުވަތަ
 • ބިޒްނަސް މެނެޖްމަންޓް ނުވަތަ ކޮމާރސް ނުވަތަ އިކޮނޮމިކްސް ނުވަތަ ބިޒިނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ގެ ދާއިރައަކުން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ހާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވުން

މަޤާމުގެ މައިގަޑު މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް

 • ކުންފުނީގެ އާމްދަނީގެ ބިންގާތައް ތަރައްގީކޮށް ފުޅާކޮށް ޒަމާނީ ކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެކިއެކި ދިރާސާތައް ކުރުމާއި އެފަދަ ދިރާސާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެކުލަވާލަންޖެހޭ ޕްލޭންތަކާއި ކަރުދާސްތައް ތައްޔާރުކުރުން
 • ޕޯސްޓަލް މާކެޓާއި ޕޯސްޓަލް އިންޑަސްޓްރީގައި ހުރި އިގްތިސާދީ ފުރްސަތުތައް ދެނެގަތުމާއި  ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކުރިއެރުންތަކުގެ މައްޗަށް  ޚިދުމަތްތަކަށާއި މަސައްކަތްތަކަށް ޒަމާނީ ބަދަލުތަކާއި އިނަވަޓިވް ސޮލިއުޝަންސް  ގެނައުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް

 • ކުރެވޭ އިންޓަރވިއުއިން ފާސްވުން
 • ޕްރެޒެންޓޭޝަން ސްކިލްސްހުރި ފަރާތަކަށްވުން
 • އެކިއެކި ދިރާސާތައް ހެދުމުގެ ޤާބިލްކަން ހުރުމާއެކު ޕްރޮޖެކްޓް ޕްލޭންނާއި ޓެކްނިކަލް ކަރުދާސް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ހުރުން
 • ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ހުރުމާއެކު މުސްތަޤިއްލުކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭ ފަރާތަކަށްވުން
 • ކަންކަމުގައި އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ފަރާތަކަށްވުމާއެކު ކަޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑިއަށް މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ ޤާބިލްކަން ހުރުން.
 • އެކިއެކި ފަރާތްތަކާ މުއާމަލާތު ކުރުމުގެ ހުނަރު ހުރުން
 • ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ޕްރެޝަރުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ހުރުން
 • ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރެވޭނެ ފަރާތަކަށްވުން
 • ވޭތުވެދިޔަ 05 އަހަރު ޖިނާއީ އެއްވެސް ކުށެއް ސާބިތު ވެފައިވާމީހަކު ކަމުގައި ނުވުން ނުވަތަ އެފަދަ ކުށެއްގެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި ބަލަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން

ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި:

 • ހެނދުނު 08:00 އިން 15:00 އަށް  

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އަދި ތަރުތީބް

 1. ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފޯމް
 2. ވަނަވަރު (ސީވީ)
 3. އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ
 4. ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތައް(އިއުލާން ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު އަންގައިދޭ ސެޓްފިކެޓުތައް)  
 5. ލިބިފައިވާ ތަމްރީން / ތަޖްރިބާ އަންގާދޭ ލިޔުން (މަޤާމްގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ)  

** އީމޭލްއިން ފޮނުވާނަމަ ފޮނުވަންވާނީ މަތީގައިވާ ތަރުތީބުން ހުރިހާ ޑޮކިއުމަންޓް ތަކެއް އެއް ޑޮކިއުމަންޓެއްގޮތުގައި “PDF” ކޮށްފައެވެ.

** ވަކިވަކި ފޮޓޯގޮތަށް ނުވަތަ ވަކިވަކިން ޑޮކިއުމެންޓްތައް އެއް ޑޮކިއުމަންޓަކަށްނުހަދާ އެޓޭޗްކޮށްފައިވާނަމަ އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

ސުންގަޑި:

 • މިމަޤާމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކާއެކު،  30 ޖޫން  2021 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ  14:00 ގެ ކުރިން، [email protected]  އަށް މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

އިންޓަވިއު:

 • އިންޓަވިއުއަށް ދެންނެވޭނީ، ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝޯރޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ވަޒީފާއަށް އެދޭނެ ގޮތް:

 • ވަޒީފާއަށް އެދޭފޯމު ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.  https://www.maldivespost.com/media/downloads/job-application-form

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

 • މި މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކާއި ލިޔެކިއުންތައް ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަންތައް ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ.
 • މި ޢިއުލާނާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންނަމަ 3315555 އެކްސްޓެންޝަން 3009-273ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުން އެދެމެވެ.
22 ޖޫން 2021
ހޯދާ