އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އއ.މާޅޮހު ރައްޔިތުންގެ ޕްރީސްކޫލަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މުވައްޒަފުން ހޯދުމާބެހޭ

                                          ނަންބަރު: (IUL)345-CAA/345/2021/130

އިޢުލާން

އއ.މާޅޮހު ރައްޔިތުންގެ ޕްރީސްކޫލަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މުވައްޒަފުން ހޯދުމާބެހޭ:

މަޤާމް

ބޭނުންވާ ޢަދަދު

މަޤާމުގެ ޝަރުތު

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

މުސާރަ

ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރ

1 (އެކެއް)

ޕްރީސްކޫލް ޓީޗިން ދާއިރާއިން، ސެޓްފިކްޓް ލެވެލް 3 ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތީ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން.

  • ޕްރީސްކޫލްގެ  ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދިނުން.
  • އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް ޕްރީސްކޫލާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުން ނުވަތަ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން އަންގާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

-/4000 (ހަތަރުހާސް ރުފިޔާ)

ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރ

(އެސިސްޓެންޓް)

1 (އެކެއް)

މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމާއެކު، ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިހާނުގައި "ދިވެހި" މާއްދާއިން ދަށްވެގެން ސީ ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން.

  • ޕްރީސްކޫލްގެ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދިނުން.

އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް ޕްރީސްކޫލާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުން ނުވަތަ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން އަންގާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

-/3000 (ތިންހާސް ރުފިޔާ)

 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

  1. ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ.
  2. ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑްގެ ކޮޕީ.
  3. ސްކޫލް ލީވިން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ.
  4. ދާއިރާއާ ގުޅޭ ލިޔުމެއް ލިބިފައިވާނަމަ، އެ ލިޔުމެއް.

 

މަޤާމަށް އެދެންވީ ގޮތާއި ސުންގަޑި:މިއިދާރާއިން ދޫކުރާ އއ.މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު 29 ޖޫން 2021 (ބުދަ) ދުވަހުގެ 13:00ގެ ކުރިން އއ.މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަށް.

އިންޓަވިއު އޮންނާނެ ތަނާއި ތާރީޚް: މި މަޤާމުތަކަށް އިންޓަވިއުކުރުން 29 ޖޫން 2021 އާއި 08 ޖުލައި 2021 އާއި ދެމެދު އއ.މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އޮންނާނެއެވެ.

21 ޖޫން 2021
ހޯދާ