ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހަނިމާދޫ ޓާފް ދަނޑު ވަށައިގެން ފެންސް ޖެހުން

ބޯޅަދަނޑު ވަށައިގެން ފެންސުޖެހުން

      ހަނިމާދޫގައި އަލަށް ޓާފްއަޅައިގެން ހަދާ ފުޓުބޯޅަދަނޑުގެ ވަށައިގެން ފެންސްޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

           ވީމާ މިއިދާރާއިން ދޭ މައުލޫމާތާއި ކުރެހުންތަކާއި އެއްގޮތަށް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 28 ޖޫން 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވާ ފޯމް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ. ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ނުވާ ފަރާތްތަކަށާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ ފަހުން ރަޖިސްޓްރީވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

          އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުން އޮންނާނި 07 ޖުލައި 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި މިއިދާރާގެ ކޮންފަރެންސް ރޫމްގައެވެ.

17 ޖޫން 2021
ހޯދާ