މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މިކުންފުނިން ޤައުމީ ދާރުލް އާޘާރުގެ ބައެއްގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުގުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 21 ޖޫން 2021ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00އަށް ޤައުމީ ދާރުލް އާޘާރަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 24 ޖޫން 2021ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00އަށް ޕޯސްޓް ބިލްޑިންގގެ 8 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނީ ހަމައެކަނި މަޢުލޫމާތު ސެޝަނަށް ގަޑިއަށް ހާޟިރުވެ ނަންނޯޓް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 

 

                  06 ޛުލްޤަޢިދާ 1442

                    16 ޖޫން 2021

16 ޖޫން 2021
ހޯދާ