ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮކިޔުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުން (މެއި 2021)

     އިޢުލާން

 

 

ޕްރޮކިޔުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުން (މެއި 2021)

 

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ނެރުއްވާފައިވާ ނަންބަރު: 13-P-CIR-2020-50 (09 ޑިސެމްބަރު 2020) ސަރކިއުލަރ ގައިވާ ގޮތަށް، 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ މިއިދާރާއަށް ގަނެފައިވާ މުދަލާއި ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތުގެ ތަފްޞީލް މިއިޢުލާނާއެކު ޢާއްމުކުރީމެވެ.  

 

                 28 ޝައްވާލް  1442

 

                 09 ޖޫން 2021

 

 

 

                                                                      

އިޢުލާން ނަންބަރު:

(IUL)239-BF/239/2021/14

 

އިޢުލާން

 

 

ޕްރޮކިޔުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުން (މެއި 2021)

 

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ނެރުއްވާފައިވާ ނަންބަރު: 13-P-CIR-2020-50 (09 ޑިސެމްބަރު 2020) ސަރކިއުލަރ ގައިވާ ގޮތަށް، 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ މިއިދާރާއަށް ގަނެފައިވާ މުދަލާއި ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތުގެ ތަފްޞީލް މިއިޢުލާނާއެކު ޢާއްމުކުރީމެވެ.  

 

                 28 ޝައްވާލް  1442

                 09 ޖޫން 2021

 

 

 

 

 

                                                      މުޙައްމަދު ޔަސަޢު

                                           ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ޖޫން 2021
ހޯދާ