ކްރިމިނަލް ކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖެ
ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އައި.ޓީ ހާރޑްވެއަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އައި.ޓީ ހާރޑްވެއަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާފަރާތްތަކުން ބީލަމާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 2021 ޖޫން 17 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 ގެކުރިން [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ބީލަމާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިއުންތައް މިއިޢުލާނާއި އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެއެވެ. ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2021 ޖޫން 17 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައެވެ.މިއިޢުލާން މިކޯޓުގެ ވެބްސައިޓް www.criminalcourt.gov.mv ގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

10 ޖޫން 2021
ހޯދާ