މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ނޭޝަނަލް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީނު ފޯރުކޮށްދޭނެ ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްތައް ހޯދުން

                      އިޢުލާން

އަންދާސީހިސާބު  ބޭނުންވެއްޖެ  

ނޭޝަނަލް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީނު ފޯރުކޮށްދޭނެ ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްތައް ހޯދަން 03 ޖޫން 2021 ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާން ނަންބަރު IUL) 141-P/141/2021/153) ގެ މައުލޫމާތު ބަދަލުވެފައިވާތީ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މި މަސައްކަތާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް އިޢުލާނާއެކު ގެޒެޓް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.   

 

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚު

ގަޑި

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

(ވެލާނާގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށް)

އާދީއްތަ

04 ޖުލައި 2021

11:30

        

10 ޖޫން 2021
ހޯދާ