މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރުން

މިއިދާރާއަށް 01 ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ސިސްޓަމް ގަންނަންބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

މިއިދާރާއަށް 01 ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ސިސްޓަމް ގަތުމަށް ކުރި ނަންބަރު: (IUL)425-A2/1/2021/66 (06 ޖޫން 2021) އިޢުލާނަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހުމާއި ގުޅިގެން  އެއިޢުލާން ބާޠިލު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. އަދި އަލުން އިޢުލާން ކުރާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

10 ޖޫން 2021
ހޯދާ