މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު އަޅާ ސަރަޙައްދުގެ ބިން ހުސްކުރުން

ނަންބަރ: 323/323/2021/14(IUL)                                                       

އިޢުލާން

 

ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު އަޅާ ސަރަޙައްދުގެ ބިން ހުސްކުރުން.

 

                    ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްޤީކުރުމަށް މިއިދާރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދަކީ ފުޓުސަލް ދަނޑުގެ ދެކުނުން ( ފުޓުސަލް ދަނޑުގެ ހުނޅަގު ކަނުން ފެށިގެން،  ފުޓުސަލް ދަނޑުގެ އިރުމަތީ ކަނާއި ދެމެދު ގޮޑުދޮށަށް ) އޮތް ސަރަޙައްދެވެ.

               ވީމާ މިސަރަޙައްދުގައި  ބެހެއްޓިފައިވާ ތަކެތީގެ ވެރި ފަރާތްތަކުން 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތަކެތި ނަންގަވާ ބިން ހުސްކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ދަންނަވަމެވެ.

                  މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

10 ޖޫން 2021
ހޯދާ