މަގޫދޫ ސްކޫލް/ނ.މަގޫދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިސުކޫލު ދަރިވަރުންގެ އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމް ސަޕުލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

މަގޫދޫ ސްކޫލް

   ނ.މަގޫދޫ

އިޢުލާން   

ނަންބަރ: GS117/IUL/2021/13

ތާރީޚް: 10ޖޫން 2021

 

މިސުކޫލު ދަރިވަރުންގެ އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމް ސަޕުލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

 

       ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ބީލަން މި ސްކޫލަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރަށްވާ  ފަރާތްތަކުގެ ބީލަން ބަލައިގަންނަގޮތަށް ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ.

1-     ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ގުޅުއްވާނީ   6560577 / 7827264

2-     ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް މެއިލް ކުރައްވާނީ: [email protected]

3-     ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް އޮންލައިންކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް: https://forms.gle/12t1AvwXfDTTeoJZ9

މިޕުރޮޖެކްޓާއި ގުޅޭ ބީލަންފޮތް މިއުލާނާއިއެކު އެއްކަރުދާސްކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 6560577 ފޯނާއެވެ.

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ މުއްދަތު

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

10 ޖޫން 2021 އިން 16 ޖޫން 2021 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 2:00 ށް

21 ޖޫން 2021 ވާ ހޯމަދުވަހުގެ 10.00 ށް

 

10 ޖޫން 2021

10 ޖޫން 2021
ހޯދާ