މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބައެއްތަކެތި ސަޕްލައި ކުރުން

އިޢުލާން

                 މިކައުންސިލަށް ބައެއް ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާންނަމްބަރ

            (IUL)282/282/2021/10 އާގުޅިގެން ހުށައެޅުނު އަންދާސީ ހިސާބުތައް އެކަށިގެންވާ ވަރަށްވުރެ ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ

            އަލުން އެފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

                 06 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް

                 12 ގޮޑި (މީޑިއަމް ބެކް)

                 15 ފޯނު

                 01 ޕްރިންޓަރ (އިންކް ޖެޓް ކަލަރ)

                 01 ކަލަރ ޕްރިންޓަރ ( ލޭޒަރ ޖެޓް ކަލަރ)

                 02 އެކްސްޓާރނަލް ހާޑްރައިވް ( 01 ޓީ. ބީ)

                 09 އެސް.އެސް.ޑީ ހާޑް ޑްރައިވް (އިންޓަރނަލް)

 

            ވީމާ، މިކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 13 ޖޫން 2021 ގެ ކުރިން  އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް

            ބިޑް ރަޖީސްޓްރީކުރުމަށްފަހު، ނުވަތަ މިކައުންސިލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށް ފަހު، 16 ޖޫން 2021 ގެ

            13:00 އަށް،  މިކައުންސިލަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ

            މިމުއްދަތުގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ. މިމުއްދަތުގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ފަރާތްތަކަށް މިމަސައްކަތުގެ

            މަޢުލޫމާތު ޝީޓް ފޯރުކޮށް ދެވޭނެއެވެ.

09 ޖޫން 2021
ހޯދާ