ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖާގަ އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މި އިޢުލާންވަނީ 10 ޖޫން 2021 1233 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


`

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އުލިގަން، ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

         (IUL)245/245/2021/19 : ނަންބަރ                                                          

އިޢުލާން

 

 

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖާގައިތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއްހޯދުން

މިކައުންސިލްގެ ޖާގަ އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަތަކެތީގައި ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 ވީމާ، މިމަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރައްވާ، ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚް ތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށް ފަހު ބީލަން ކައުސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ބީލަމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

ބީލަން ހުށަހެޅުން

10 ޖޫން 2021 ން 16 ޖޫން 2021 އަށް ރަސްމީގަޑީ 8:00 ން 14:00 އަށް

17 ޖޫން 2017  ބުރާސްފަތި  13:00

24 ޖޫން 2017  ބުރާސްފަތި  13:00

 

މިމަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ ކުރިން ބީލަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮއް މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ބައްދަލްވުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރު: 18/2014) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކަށާއި، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރު: 19/2014) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވަންވާނީ ކުންފުނި / ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ އަދި ވަޑާގަންނަވާ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑްގެ އަސްލު ހިއްޕަވައިގެންނެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި، ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ބަދަލުގައި ބޭފުޅަކު ފޮނުއްވާނަމަ، އެކަން ބަޔާންކޮށް މިއިދާރާއަށް ސިޓީއަކުން އަންގަވަންވާނެއެވެ. މަސައްކަތަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާ ބީލަންތައް ކެނޑުން އޮންނާނީ، ބީލަންތައް ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޟިރުގައެވެ.

29 ޝައްވާލު 1442

10 ޖޫން 2021

10 ޖޫން 2021
ހޯދާ