ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން

                                        

ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

     ފ.ނިލަންދޫ

     ދިވެހިރާއްޖެ

                                                      ނަންބަރ:(IUL)GS-37-B/GS-37/2021/13   

 

 

އިޢްލާން

 

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަހަލައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

 

2021 އޮގަސްޓް 01 އިން ފެށިގެން 01 އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަހަލައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު ( ޤާނޫނު ނަންބަރު : 2014/18 )ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު ( ޤާނޫނު ނަންބަރު : 2014/19 )ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

  1. މިބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2021ޖޫން 13 ން2021 ޖޫން 17 ށް ބަންދުނޫން ދުވަސްތަކުގެ 9:00 އިން  12:00އަށް،7952909 ނަންބަރ ފޯނަށް ގުޅުއްވާ، ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.  ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ މިމުއްދަތުގައި ނަންނޯޓް ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
  2. މިޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން 2021ޖޫން 20 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި ފ. އަތޮޅުތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އޮފީހުގައި އޮންނާނެއެވެ.
  3. ބިޑް ހުށައެޅުމާއި، ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2021ޖޫން 30 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި ފ. އަތޮޅުތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އޮފީހުގައެވެ .

 

 

                       29  ޝައްވާލް 1442

                       10    ޖޫން  2021

 

 

 

 

 

10 ޖޫން 2021
ހޯދާ