މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކ.ތުލުސްދޫއިން ދޫކުރެވިފައިވާ 125 ގޯތި ފާހަގަ ކުރުމާއި ބެހޭ:

ކ.ތުލުސްދޫއިން ދޫކުރެވިފައިވާ 125 ގޯތި ފާހަގަ ކުރުމާއި ބެހޭ:

           ކ.ތުލުސްދޫ އިން ތުލުސްދޫގެ ރައްޔިތުންނަށާއި ޅ. މާފިލާފުށީގެ ރައްޔިތުންނަށް ކ.ތުލުސްދޫއިން ދޫކުރައްވަފައިވާ 125 ގޯތި ފާހަގަކޮށްދިނުމުގައި މިވަގުތު ދަތިތަކެއްހުރުމާއިއެކު އަދި މިވަގުތުގައި މިކަންކުރެވޭނެ ވަސީލަތް މިކައުންސިލްގައި ނެތުމުން ގޯތީގެ އިންވަކިކޮށްދިނުން މިވަގުތަށް މަޑުޖައްސާލުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމަވާފައިވާތީ ގޯތި ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ. އަދި ގޯތި ފާހަގަކޮށްދެވޭނެ ތާރީޚެއް އަވަސްފުރުޞަތެއްގައި ކައުންސިލުން އަންގާނެ ކަމުގައިވެސް ދަންނަވަމެވެ.

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

08 ޖޫން 2021
ހޯދާ