ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހަނިމާދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭނުމަށް ބައެއްތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބޭނުމަށް ބައެއްތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ  ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ.

 

                ހަނިމާދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭނުމަށް ބައެއްތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި މި ކައުންސިލްގެ ނަންބަރ (IUL) 258/2021/25 އިޢުލާން ގައި ލިޔުމުގެ ކުށެއް ހިމެނިފައިވާތީ އެއިއުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އެތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

އަދަދު

ބާވަތް

 

2

އެއަރ ކޮންޑިޝަން ހިޓާޗީ/ގްރީ/ އެލް. ޖީ/ ޕެނަސޮނިކް

9000 BTU

2

އެއަރކޮންޑިޝަން ހިޓާޗީ/ގްރީ/ އެލް. ޖީ/ ޕެނަސޮނިކް

18000 BTU

1

އެއަރ ކޮންޑިޝަން ހިޓާޗީ/ގްރީ/ އެލް. ޖީ/ ޕެނަސޮނިކް

24000 BTU

2

ފެން ޕަންޕު ހިޓާޗީ/ގްރީ/ އެލް. ޖީ/ ޕެނަސޮނިކް

200

2

ބެޓެރި (މެއިންޓަނެސް ފްރީ)

70 އެމްޕަޔަރ

6

ބެޓެރި (މެއިންޓަނެސް ފްރީ)

80 އެމްޕަޔަރ

 

                  ވީމާ، މިކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 27 މެއި 2021 އިން 06 ޖޫން 2021  ގެ 13:00 ކުރިން "ބީލަމްގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށްއެދޭ ފޯމް" ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު މިކައުންސިލަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ މިކައުންސިލަށް ވަޑައިގެން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ މިމުއްދަތުގައި "ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށްއެދޭ ފޯމް" ފުރިހަމަކޮށް ފޮނުވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް މިމަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް ފޯރުކޮށް ދެވޭނެއެވެ.

                 ވީމާ، މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

27 މޭ 2021
ހޯދާ