އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

އިޢުލާން     

ތިރީގައި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް  އެދި މިއޮފީހަށް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވެއެވެ.

 

ރަޖިސްޓަރީ ނަމްބަރު

ބާވަތް

 

A1A1030 (B)

މޮޓޯސައިކަލް

ވީމާ، މި އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 11 ޖޫން 2014 ވާ ބުދަަ ދުވަހު އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން މިއޮފީހަށް (ފޯން 6885898 ) އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

29  ރަޖަބު 1435 

28 މޭ 2014
ހޯދާ