މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
2012 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

އިޢުލާން

2012 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

19 ޖޫން 2013 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ 9:00 ގައި ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓެލްގެ (މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ) "އަބާރަނަ މާލަމު" ގައި ބޭއްވުނު މިކުންފުނީގެ  2012ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ މިކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހުންނާއި އަދި  މިކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓު(www.mtdc.com.mv)  މެދުވެރިކޮށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ އިމްތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަ އެންމެހައި ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. 

ވީމާ، ޔައުމިއްޔާއަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު މިއަދުން ފެށިގެން 12 ޖޫން 2014 ވަނަދުވަހުގެ 14:00 ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ހިއްސާދާރުން، ހިއްސާދާރުގެ  ނަމާއި އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރާއި އަދި ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު އެނގޭނެގޮތަށް މިކުންފުނީގެ މައި އޮފީހަށް ނުވަތަ އީމެއިލްއިން ނަމަ ([email protected]) މެދުވެރިކޮށް މި ކުންފުންޏަށް ސިޓީ ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

27 މޭ 2014
ހޯދާ