ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސްޓީއޯގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 2020 އަށް ރެކޯޑް ނަގާ ތާރީޚް

 އެސްޓީއޯގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 2020 އަށް ރެކޯޑް ނަގާ ތާރީޚް

އެސްޓީއޯގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށް އަދި 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިވިޑެންޑް ބެހުމަށް ރެކޯޑް ނަގާ ތާރީޚަކީ 16  މެއި 2021 ކަމުގައި ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި އާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރަމެވެ.

 

22 ރަމަޟާން 1442

                       

 

04 މޭ 2021
ހޯދާ