ފ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފ. ދަރަނބޫދޫ ސިއްޚީމަރުކަޒުން ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ލެބޯޓްރީ ސާމްޕަލްތައް ގެންދިއުމާއި އަނބުރާ ގެނައުމަށް ދަތުރުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އިޢުލާން

ފ. ދަރަނބޫދޫ ސިއްޚީމަރުކަޒުން ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ލެބޯޓްރީ ސާމްޕަލްތައް ގެންދިއުމާއި އަނބުރާ ގެނައުމަށް ދަތުރުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ސުރުޙީގައި ދަންނަވާފައިވާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2021 މެއި 09 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު 11:00 ގެ ނިޔަލަށް މިހޮސްޕިޓަލާއި ފ. ދަރަނބޫދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2021 މެއި 18 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު މިހޮސްޕިޓަލާއި ފ. ދަރަނބޫދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބާއި ގަޑިޖެހިގެން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެކަން އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

04 މޭ 2021
ހޯދާ